EPAC, UNCAC, IACA, OECD

EPAC neboli Evropští partneři proti korupci

Evropští partneři proti korupci je neformální sítí tvořenou 61 národními dohlížejícími policejními orgány a protikorupčními orgány z členských států Evropské unie a Rady Evropy (za Českou republiku je tímto orgánem Útvar odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování). Členové sítě, jímž je i Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), společně zasedají od roku 2001. V roce 2008 Rada EU přijala rámcové rozhodnutí 2008/852/SVV ze dne 24. října o založení Evropské sítě kontaktních bodů proti korupci EACN, jež je více formalizovanou sítí skládající se z 48 protikorupčních orgánů (ACAs) z členských států EU a je založena na strukturách EPAC.

Úkoly a cíle EPAC:

  • zřízení, udržování a rozvoj kontaktů mezi specializovanými orgány,
  • podpora nezávislosti, nestrannosti a legitimity stejně jako odpovědnosti, transparentnosti a dostupnosti všech systémů vytvořených pro nezávislý dohled nad policejní a protikorupční činností,
  •  podpora rozvoje a prosazování společných pracovních standardů a osvědčených postupů pro dohlížející orgány policie a protikorupční orgány,
  • poskytuje platformu pro výměnu informací a odborných znalostí o vývoji v policejních mechanismech dohledu a protikorupčních případech,
  • poskytuje podporu dalším zemím a organizacím, které chtějí vytvořit mechanismy dohledu a orgány boje proti korupci,
  • spolupráce s jinými organizacemi, orgány, sítěmi a zúčastněnými stranami v souladu s výše uvedenými cíli.


UNCAC

Úmluva Organizace spojených národů proti korupci neboli United Nations Convention against Corruption (dále jen „Úmluva“) je první univerzální právní dokument v oblasti boje proti mezinárodní korupci. Úmluva zahrnuje obecné vyjádření politické vůle zúčastněných zemí k řešení korupce, která dosud nebyla ve všech státech chápána jako trestný čin a ani trestána.

Dne 4. prosince 2000 Valné shromáždění OSN ve své rezoluci č. 55/61 deklarovalo potřebu vytvořit efektivní globální nástroj pro boj s korupcí, který by úzce navazoval na Úmluvu OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, podepsanou v Palermu (dále jen „Palermská úmluva“).Otevřený mezivládní negociační orgán pro přípravu Úmluvy proti korupci, tzv. Ad-hoc výbor založený rezolucí VS OSN 55/61 působil po dva roky s konferenční podporou sekretariátu vídeňského Úřadu proti drogám a zločinu (UNODC) a uskutečnil celkem sedm formálních zasedání, na jejichž činnosti se podílela i Česká republika.

V současné době má Úmluva 165 smluvních stran, z toho 140 Úmluvu podepsalo. Česká republika Úmluvu podepsala dne 22. dubna 2005 na základě usnesení vlády č. 359 ze dne 23. března 2005, kterým vláda souhlasila s návrhem na podpis Úmluvy s výhradou ratifikace. Usnesením vlády č. 553 ze dne 19. července 2012 vláda souhlasila s ratifikací Úmluvy a pověřila předsedu vlády, aby Úmluvu předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny a předsedovi Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky. Dne 28. 05. 2013 byl souhlas Parlamentu ČR s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky.

Česká republika se konferencí i jednání pracovních skupin doposud účastnila pouze v roli pozorovatele a mohla ovlivnit výsledky jednání Konference a pracovních skupin pouze v rámci svého členství v Evropské unii. Protože svým podpisem ČR vyjádřila úmysl k Úmluvě přistoupit, právním řádem byly splněny závazné požadavky jednotlivých článků Úmluvy a ratifikace Úmluvy přispěje k tomu, aby se mohla Česká republika zapojit do protikorupční spolupráce se širším okruhem států, než podle dosud sjednaných mezinárodních smluv z této oblasti.

IACA

The International Anti-Corruption Academy (IACA) je mezinárodní organizací sídlící v Laxenburgu v Rakousku. IACA má za cíl skrze výuku, akademický výzkum a spolupráci překonat současný nedostatek znalostí a praktických zkušeností na poli korupce.

Je to jediná globální instituce zaměřená výhradně na studium anti-korupčního fenoménu a vybavuje své absolventy tak, aby zvládli výzvy zítřka. IACA se zabývá výzkumem strukturálních reforem, poskytuje standardizovaný i na míru šitý trénink, stejně jako příležitost k předávání znalostí a navazování kontaktů. Všechny aktivity IACA jsou založeny na holistickém přístupu, který je mezinárodní, obsahující mnoho disciplín, nabízí praktické znalosti a nástroje, zajišťuje všechny sektory společnosti a usiluje o zavedení udržitelných strategií.

IACA je výsledkem spolupráce Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (the United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC), Evropského úřadu pro boj proti podvodům (the European Anti-Fraud Office - OLAF) a Rakouské republiky. Založení mezinárodní organizace IACA bylo stvrzeno 8. března 2011 padesáti třemi podpisy na zakládací listině. Dnes má v akademii hlas 57 členských zemí OSN a tři mezinárodní organizace, z nichž se již zhruba polovina stala stranou dohody. Kromě toho je IACA pozorovatelem v Ekonomické a sociální radě OSN (the United Nations Social and Economic Council - ECOSOC) a ve Skupině států proti korupci (the Council of Europe’s Group of States against Corruption - GRECO). IACA podepsala různé dohody o spolupráci s ostatními mezinárodními orgány a akademickými institucemi za účelem upevnění pozice globálního anti-korupčního procesu. V poskytování anti-korupční výuky, tréninků a výzkumu, se IACA blíží neochvějně k dokonalosti. Důležitý je rovněž inovativní duch a závazek prezentovat se dostupně účastníkům z každého kouta zeměkoule.

V roce 2012 paní místopředsedkyně vlády navštívila Mezinárodní protikorupční akademii, kde získala řadu informací související s bojem s korupcí.

OECD

Organisation for economic co-operation and development (OECD) je monitorovací agenturou na vysvětlování nových trendů ve světové ekonomice. Je to sdružení nejvyspělejších krajin světa, které se vyznačují vysokou úrovní HDP. OECD vznikla v roce 1961 v Paříži a nahradila Organizaci pro evropskou ekonomickou spolupráci, která vznikla v roce 1948 v souvislosti s Marshallovým plánem. Česká republika je členem OECD od prosince roku 1995.

Cílem organizace je podpora a rozvoj ve všech oblastech hospodářství (podpora růstu zaměstnanosti, sociální politika, energetická spolupráce, spolupráce v oblasti životního prostředí atd.)

OECD se také zabývá boje s korupcí.  Česká republika podepsala dne 17. prosince 1997 v Paříži Úmluvu proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních obchodních transakcí. Tato úmluva stanovila právně závazné normy pro trestný čin podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích a poskytuje celou řadu souvisejících opatření, které činí tuto strategii účinnou. Je to první a jediný mezinárodní protikorupční nástroj zaměřený na úplatkáře a úplatkářské transakce. Cílem je vytvořit skutečně rovné podmínky v dnešním mezinárodním podnikatelském prostředí.

Země, které podepsaly, jsou povinny zavést do praxe právní úpravy, která kriminalizují čin podplácení zahraničního veřejného činitele. Země jsou odpovědné za dodržování zákonů a předpisů, které odpovídají této úmluvě. 

Dne 21. března 2013 zveřejnila OECD hodnocení České republiky.

Nahoru Mapa stránek Sdílet: