GRECO

Group of States against corruption (GRECO) - tzn. Skupina států proti korupci - byla založena v roce 1999 Radou Evropy za účelem monitorování souladu států s protikorupčními standardy. Česká republika se stala členem roku 2002.

Cílem GRECO je zlepšovat schopnost členských zemí v boji s korupcí tím, že monitoruje jejich soulad s antikorupčními standardy Rady Evropy, a to formou dynamického procesu vzájemného hodnocení a společenského tlaku. Pomáhá identifikovat nedostatky v národních antikorupčních politikách, poskytuje podporu pro dosažení potřebné legislativy, institucionálních a praktických reforem. GRECO také nabízí platformu, na níž lze sdílet praktické zkušenosti s prevencí a detekcí korupce.

Hlavní činností GRECO je monitorování implementace, rozvíjení a kontroly jednotlivých protikorupčních instrumentů Rady Evropy, konkrétně:


Členství v GRECO, které je rozsáhlou dohodou, není omezeno jen na členské státy Rady Evropy. Jakýkoliv stát, se může připojit tím, že svůj úmysl dá na vědomí Generálnímu tajemníkovi Rady Evropy. Jakýkoliv stát, který se stane jednou ze stran konvence proti korupci (the Criminal or Civil Law Conventions on Corruption), se automaticky připojuje ke GRECO a k jeho hodnotícím procedurám. V současné době GRECO zahrnuje 49 členských států (48 evropských států a USA).

Fungování GRECO je řízeno jeho stanovami a procedurálními pravidly. Každý členský stát ustanoví až dva reprezentanty (za Českou republiku Helena Lišuchová z Ministerstva spravedlnosti a.), kteří se účastní zasedání GRECO a mají právo volit; každá členská země rovněž dá k dispozici seznam expertů, kteří jsou nápomocni při provádění hodnocení GRECO. Ostatní orgány Rady Evropy mohou rovněž ustanovit reprezentanty (např. Parlamentní shromáždění Rady Evropy). GRECO udělilo status pozorovatele OECD (the Organisation for Economic Cooperation and Development) a UNODC (the United Nations – represented by the United Nations Office on Drugs and Crime). GRECO si volí prezidenta, víceprezidenta a členy úřadu/kanceláře, kteří hrají důležitou roli ve vytváření pracovního programu GRECO a dohlíží na hodnotící procedury.

GRECO sídlí ve Štrasburku. Asistuje mu sekretariát řízený výkonným tajemníkem, poskytnutý Generálním tajemníkem Rady Evropy.

Dokumenty ke stažení

Čtvrté hodnotící kolo - Prevence korupce ve vztahu ke členům Parlamentu, soudcům a státním zástupcům pdf 899kB
Fourth Evaluation Round - Corruption prevention in respect of members of parliament, judges and prosecutors pdf 981kB
Třetí průběžná zpráva o plnění doporučení ČR - Inkriminace a Transparentnost financování politických stran pdf 440kB
Druhá průběžná zpráva o hodnocení plnění doporučení ČR - Inkriminace a Transparentnost financování politických stran pdf 422kB
Zpráva o plnění doporučení - Inkriminace a Transparentnost financování politických stran pdf 171kB
Třetí hodnotící kolo - Transparentnost financování politických stran pdf 301kB
Třetí hodnotící kolo - Hodnotící zpráva České republiky ohledně inkriminací pdf 301kB
Druhé hodnotící kolo - Hodnotící zpráva o České republice pdf 385kB
Druhé hodnotící kolo - Zpráva o plnění doporučení pdf 243kB
Second Evaluation Round - Addendum to the Compliance Report on the CZ pdf 129kB
First Evaluation Round - Evaluation Report on the CZ pdf 107kB
First Evaluation Round - Compliance Report on the CZ pdf 165kB
První kolo hodnocení - Dodatek ke zprávě o plnění doporučení ČR pdf 137kB
Trestněprávní úmluvy proti korupci (ETS 173) pdf 590kB
Občanskoprávní úmluvy proti korupci (ETS 174) pdf 1851kB

Související články

Nahoru Mapa stránek Sdílet: