Whistleblowing a ochrana oznamovatelů

Problematika whistleblowingu a ochrany oznamovatelů je řešena na základě úkolu č. 1.18 Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 (ve znění usnesení vlády ze dne 16. května 2012 č. 346) a úkolu č. 1.5. Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014. Představuje v České republice v podstatě nové téma, a to i přesto, že některé aspekty whistleblowingu jsou již v různých právních předpisech definovány. Před samotnou právní úpravou předcházelo zpracování analýzy a návrhu věcného záměru.

  • Analýza whistleblowingu a ochrany oznamovatelů vysvětluje pojem whistleblowingu a další skutečnosti s ním související. Popisuje současný právní i věcný stav v této oblasti v České republice a identifikuje aktuální problémy, které je nezbytné v souvislosti s právní úpravou dané oblasti řešit a následně rozhodnout, zda a jakým způsobem upravit danou oblast v podmínkách České republiky. Analýza byla schválena vládou usnesením ze dne 13. června 2012 č. 409.

  • Návrh věcného záměru legislativního řešení whistleblowingu a ochrany oznamovatelů vychází ze zpracované analýzy a obsahuje legislativní úpravu whistleblowingu a ochrany oznamovatelů v podmínkách České republiky. Za nejvhodnější řešení byla vyhodnocena změna zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012 Sb. Jedná se o optimální řešení z hlediska zakotvení nikoli novým právním předpisem, ale začleněním do stávající právní úpravy. Materiál byl schválen vládou usnesením ze dne 21. listopadu 2012 č. 851.

  • Přípravy na legislativním řešení ochrany oznamovatelů spočívající v přípravě novelizace příslušných právních předpisů, tj. antidiskriminačního zákona, občanského soudního řádu, zákona o vojácích z povolání a zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, byly dokončeny. Návrh novelizace příslušných právních předpisů byl 27. března 2013 vložen do mezirezotního připomínkové řízení.  Toto legislativní řešení bylo vládě předloženo 6. května 2013. Následovat budou další opatření, neboť tato úprava je pouze prvním z několika opatření, která je třeba v praxi realizovat.

 

Relevantní dokumenty související s plněním tohoto úkolu vyplývajícího ze Strategie 2013 a 2014 naleznete zde.

Relevantní dokumenty související s plněním tohoto úkolu vyplývajícího ze Strategie 2011 a 2012 naleznete zde

Dokumenty ke stažení

Ochrana oznamovatelů (whistleblowing) - analýza Oživení pdf 27488kB
Nahoru Mapa stránek Sdílet: