Ostatní témata

Lobbing

Téma regulace lobbingu v České republice se stalo velmi diskutovaným problémem v roce 2011 na základě úkolu č. 5.5 Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 (ve znění usnesení vlády ze dne 16. listopadu 2011 č. 837). Postupnými kroky dochází nejprve k analyzování této problematiky až k prvním pokusům regulovat problematiku lobbingu prostřednictvím legislativních i nelegislativních opatření. Výsledkem těchto prací jsou navržená opatření, která ve svém komplexu vytváří první základy regulace lobbingu v České republice.

Analýza možností boje s korupcí v soukromé sféře

Analýza možností boje s korupcí v soukromé sféře byla zpracována na základě plnění úkolu č. 5.8 Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012, schválené usnesením vlády ze dne 5. ledna 2011 č. 1, ve znění usnesení vlády ze dne 16. listopadu 2011 č. 837. Materiál analyzuje stávající situaci v oblasti boje s korupcí v soukromé sféře, včetně identifikace zásadních problémů s návrhy na jejich řešení. Navazující materiál již předložen nebyl, neboť jeho předložení vláda svým usnesením zrušila.

Analýzy soudních rozhodnutí vydaných v letech 2007 až 2009 a 2010 až 2012 ve věcech úplatkářských trestných činů

Předmětem obou analýz je vedle zhodnocení souladu vydaných rozhodnutí s obecně uznávanou teoretickou doktrínou, také vyhodnocení způsobu páchání úplatkářské trestné činnosti a zjištění obecné charakteristiky jejích pachatelů.

Etický kodex poslance

Etický kodex je podzákonný předpis, kolektivně dobrovolně přijatý (volenými funkcionáři) nebo shora nařízený (pro zaměstnance veřejné správy), který má tvořit vodítko pro chování a rozhodování veřejných činitelů zejména s důrazem na nestrannost a předcházení střetu zájmů a obecně na čestné a slušné chování vůči občanům i vlastním kolegům.

Nahoru Mapa stránek Sdílet: