Ostatní témata

Lobbing

Lobbing je legitimní součástí demokratického procesu ve vyspělých zemích. Prosazování zájmů a působení na představitele veřejné moci s cílem ovlivnit jejich rozhodování však neprobíhá vždy transparentně a podle jasných pravidel. Netransparentnost a nejasné nastavení pravidel s sebou přináší riziko ohrožení veřejného zájmu ve prospěch skrytých parciálních zájmů. Lobbing je proto často dáván do úzké souvislosti s korupcí a klientelismem.

Analýza možností boje s korupcí v soukromé sféře

Analýza možností boje s korupcí v soukromé sféře byla zpracována na základě plnění úkolu č. 5.8 Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012, schválené usnesením vlády ze dne 5. ledna 2011 č. 1, ve znění usnesení vlády ze dne 16. listopadu 2011 č. 837. Materiál analyzuje stávající situaci v oblasti boje s korupcí v soukromé sféře, včetně identifikace zásadních problémů s návrhy na jejich řešení. Navazující materiál již předložen nebyl, neboť jeho předložení vláda svým usnesením zrušila.
 

Analýzy soudních rozhodnutí vydaných v letech 2007 až 2009 a 2010 až 2012 ve věcech úplatkářských trestných činů

Předmětem obou analýz je vedle zhodnocení souladu vydaných rozhodnutí s obecně uznávanou teoretickou doktrínou, také vyhodnocení způsobu páchání úplatkářské trestné činnosti a zjištění obecné charakteristiky jejích pachatelů.

Etický kodex poslance

Etický kodex je podzákonný předpis, kolektivně dobrovolně přijatý (volenými funkcionáři) nebo shora nařízený (pro zaměstnance veřejné správy), který má tvořit vodítko pro chování a rozhodování veřejných činitelů zejména s důrazem na nestrannost a předcházení střetu zájmů a obecně na čestné a slušné chování vůči občanům i vlastním kolegům.

Analýza vlivu herního průmyslu na možná rizika korupčního jednání v rámci veřejné správy a návrh řešení

Cílem Analýzy bylo identifikovat, jak aktéři z herního průmyslu mohou ovlivňovat činnosti
a funkce veřejné správy v oblasti regulace hazardních her. Jako nejčastější forma vlivu herního průmyslu na veřejný sektor byly identifikovány klientelismus, nelegitimní lobbing či jednání ve střetu zájmů.

Nahoru Mapa stránek Sdílet: