Zákon o státním zastupitelství

Zefektivnění činnosti, posílení nezávislosti soustavy státního zastupitelství a větší odpovědnost státních zástupců v trestních věcech.

Cíl - nový zákon o státním zastupitelství

 • zřízení Úřadu pro boj s korupcí, závažnou finanční kriminalitou a terorismem,
 • posílení nezávislosti státního zastupitelství a odpovědnosti za výkon svěřené pravomoci,
 • změnu způsobu jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců, a to uzákoněním výkonu funkce na dobu určitou,
 • změnu způsobu dohledové pravomoci nadřízených,
 • změnu způsobu a formy ukládání závazných pokynů,
 • změnu způsobu přidělování případů.

Průběh plnění

Vláda svým usnesením ze dne 10. října 2012 č. 756 schválila věcný záměr zákona o státním zastupitelství se zohledněním připomínek obsažených ve stanovisku Legislativní rady vlády (dále jen "LRV"). Jelikož se na návrhu zákona pracovalo ještě před schválením jeho věcného záměru tak, aby byl býval dodržen původně stanovený termín (30. 6. 2012), došlo jen k dílčím úpravám a zejména pak k realizaci úkolů uložených vládou, a to:

 • zvážit finanční efektivitu zrušení a zachování vrchních státních zastupitelství, vyhodnotit vhodnost zachování či změny analogické vazby organizace státních zastupitelství na soudy,
 • zvážit dopracování posílení odpovědnosti státního zastupitelství za nezákonné jednání,
 • zvážit zavedení procesní trestněprávní imunity nejvyššího státního zástupce, samosprávných prvků v řízení státního zastupitelství, stanovení povinností státního zástupce přímo v zákoně, zavedení mocenských oprávnění státního zastupitelství mimo trestní řád,
 • zvážit optimální způsob jmenování a odvolávání funkcionářů v soustavě státních zastupitelství.

Dopracovaný návrh nového zákona o státním zastupitelství byl předložen do mezirezortního připomínkového řízení (dále jen "MPŘ"), které probíhalo od 7. 2. do 4. 3. 2013 (připomínky byly zaslány ještě 19. 3. 2013). K návrhu se vyjádřila všechna připomínková místa. V rámci MPŘ bylo uplatněno 93 zásadních připomínek.
Po projednání připomínek s jednotlivými připomínkovými místy zůstaly celkem dva zásadní rozpory se třemi připomínkovými místy, a to:

 • s Ministerstvem vnitra (dále jen "MV") ohledně zabezpečení finančního krytí projektu,
 • s MV a s místopředsedkyní vlády (dále jen "MPV") ohledně rozšíření žalobní legitimace nejvyššího státního zástupce v občanském soudním řízení.

V novém zákoně státním zastupitelství se navrhuje se zřídit jako součást Nejvyššího státního zastupitelství (dále jen "NSZ") Úřad pro potírání korupce (dále jen „Úřad“). Úřad bude vykonávat celorepublikovou působnost státního zastupitelství ve věcech trestných činů přijetí úplatku, podplacení a nepřímého úplatkářství a závažné finanční kriminality, zvlášť závažných zločinů spáchaných úředními osobami v souvislosti s jejich funkcí. Působnost Úřadu je pojímána univerzálně a týká se celého přípravného řízení včetně postupu mu předcházejícího, stejně tak i řízení před soudem, včetně odvolacího řízení. Úřad bude řídit vedoucí – náměstek nejvyššího státního zástupce, který bude jmenovaný na 10 let. Vedoucí Úřadu nemůže být jmenován do této funkce na dvě po sobě jdoucí funkční období. (Ostatní státní zástupci v Úřadu budou přidělováni na 7 let s možností opakování.) Státním zástupcům působícím v úřadu nesmí být dán tzv. negativní pokyn (např. nepodat návrh na uvalení vazby, nepodat odvolání apod.). Jelikož došlo k použití jiného názvu Úřadu, než předpokládala Strategie (Úřad pro boj s korupcí, závažnou finanční kriminalitou a terorismem), v rámci Aktualizace Strategie se navrhuje tuto změnu pojmosloví reflektovat.
Soustava státních zastupitelství se redukuje zrušením vrchních státních zastupitelství v Praze a Olomouci. Agenda bude převedena na NSZ a KSZ.

K dalším hlavním navrhovaným změnám patří:

 • Nejvyšší státní zástupce bude jmenován prezidentem republiky na 10 let na návrh vlády, a to bez možnosti jmenování do této funkce na dvě po sobě jdoucí funkční období. Návrh vládě předkládá ministr spravedlnosti po projednání s Poradním sborem státního zastupitelství.
 • Nejvyšším státním zástupcem bude moci být jmenován státní zástupce, který má vykonanou právní praxi po dobu nejméně 10 let (z toho nejméně 5 let výkonu funkce státního zástupce) a který svými odbornými znalostmi, profesními zkušenostmi a vysokou mravní integritou dává záruky řádného výkonu této funkce. Obdobně budou i ostatní vedoucí státní zástupci muset splňovat podmínky právnické praxe a z toho určitou dobu ve funkci státního zástupce. Nejvyšší státní zástupce bude moci být odvolán pouze v kárném řízení před kárným soudem. Rovněž ostatní vedoucí státní zástupce bude možné odvolat z jejich vedoucích funkcí jen v kárném řízení před kárným soudem.
 • Nově se zřizuje Poradní sbor státního zastupitelství, se kterým budou muset být projednány zejména zásadní personální otázky.
 • Zrušuje se dohled vyššího státního zastupitelství nad výkonem dohledu nižšího státního zastupitelství. Dřívější vnitřní dohled se nahrazuje řídicími a kontrolními oprávněními vedoucích státních zástupců. V rozvrhu práce, který musí vydat vedoucí státní zástupce, a to vždy po projednání se státními zástupci příslušného státního zastupitelství, se stanoví rozdělení agendy mezi jednotlivé státní zástupce, pravidla jejich vzájemného zastupování a zásady týkající se podepisování důležitých písemností. Dále se zde uvádějí pravidla, podle kterých lze věc odejmout státnímu zástupci, jemuž byla původně (podle rozvrhu práce) přidělena.
 • Zákon podrobně upravuje právo státního zástupce odmítnout splnění pokynu bezprostředně vyššího státního zastupitelství nebo vedoucího státního zástupce, pokud má za to, že je v rozporu se zákonem, nebo má-li za to, že pokyn vychází z výkladu, který je ve zjevném rozporu s právní naukou a ustálenou rozhodovací praxí. Takto však nebude oprávněn postupovat, jestliže závaznost právního názoru uvedeného v pokynu vyplývá z ustanovení jiného právního předpisu.


Usnesením vlády ze dne 29. května 2013 č. 389 návrh zákona o státních zastupitelství byl schválen.


Relevantní dokumenty související s plněním tohoto úkolu vyplývající ze Strategie 2013 a 2014
naleznete zde.

Relevantní dokumenty související s plněním tohoto úkolu vyplývající ze Strategie 2011 a 2012 naleznete  zde.

Související články

Nahoru Mapa stránek Sdílet: