Akční plán boje s korupcí na rok 2016

Akční plán boje s korupcí na rok 2016 je základním nástrojem vládního boje s korupcí, který stanovuje klíčová opatření legislativního i nelegislativního charakteru, která bude vláda v boji s korupcí v roce 2016 provádět.

Usnesením vlády České republiky ze dne 14. prosince 2015 č. 1033 byl schválen Akční plán boje s korupcí na rok 2016 (dále jen „Akční plán“).

Cílem Akčního plánu je pokračovat v realizaci protikorupčních opatření jak legislativně, tak nelegislativními prostředky, a to v prioritních oblastech, které definovala Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017.

Akční plán klade důraz především na stanovení konkrétních úkolů a popis cílového stavu, jehož má být během roku 2016 dosaženo. Současně určuje jasnou odpovědnost jednotlivých rezortů za plnění úkolů.

Úkoly vytyčené pro rok 2016 vycházejí z Programového prohlášení vlády a mezinárodních závazků, kterými je Česká republika vázána. Kromě nově stanovených úkolů a oblastí, na které bude v roce 2016 zaměřena pozornost, je kladen důraz na implementaci právních předpisů, které byly v roce 2015 přijaty nebo mají být přijaty v brzké době (jako např. zákon o registru smluv, rozšíření kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu, nový zákon o státním zastupitelství či novela zákona o střetu zájmů).

Co se týče úkolů spadajících do oblasti Výkonná a nezávislá exekutiva, můžeme zmínit například zveřejnění profesních životopisů představených od úrovně ředitelů odboru výše, zvýšenou pozornost v problematice prokazování mezinárodní korupce a rozvíjení hodnocení korupčních rizik coby součásti hodnocení dopadů regulace. V oblasti Transparentnost a otevřený přístup k informacím bude jedním z úkolů zpracování a formulace nových závazků ČR vůči mezinárodní iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí (Open Government Partnership, OGP) nebo předložení sektorové analýzy zabývající se korupcí ve zdravotnictví. Oblast Hospodárného nakládání s majetkem státu bude zaměřena především na dohled nad implementací novely zákona o zadávání veřejných zakázek do praxe. V poslední prioritní oblasti Rozvoj občanské společnosti bude pozornost věnována zpracování legislativního řešení ochrany oznamovatelů korupce a zpracování sektorové analýzy v problematice korupce ve sportu, která bude zaměřena zejména manipulaci s výsledky zápasů.

Vyhodnocení naplňování cílů stanovených v Akčním plánu bude provedeno do konce března 2017, a to na základě zpráv jednotlivých rezortů. Monitoring průběžného plnění úkolů a výměna informací bude probíhat především v rámci platformy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí, pracovních komisí a Mezirezortní koordinační skupiny pro boj s korupcí.

Dokumenty ke stažení

Akční plán boje s korupcí na rok 2016 pdf 742kB
The Anti-Corruption Action Plan for 2016 pdf 700kB
Usnesení vlády České republiky ze dne 14. prosince 2015 č. 1033 o Akčním plánu boje s korupcí na rok 2016 pdf 132kB
Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním plánu boje s korupcí na rok 2016 pdf 3082kB
Nahoru Mapa stránek Sdílet: