Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP)

Partnerství pro otevřené vládnutí - Open Government Partnership (OGP) je multilaterální iniciativa podporující otevřenost, transparentnost a boj proti korupci. Vlády členských států se zavázaly ke konkrétním cílům podpory rozpočtové transparentnosti, zvýšení občanské angažovanosti, boje s korupcí a transformace ve více otevřené, efektivní a odpovědné instituce.

Partnerství pro otevřené vládnutí - Open Government Partnership - OGP - zdroj:opengovpartnership.org

 

Přistoupení ČR k iniciativě „Partnerství pro otevřené vládnutí“ (Open Government Partnership – OGP) schválila vláda usnesením ze dne 14. září 2011 č. 691. Záměr vlády ČR zapojit se do této iniciativy byl vyjádřen dopisem místopředsedkyně vlády ze dne 14. září 2011.

Na základě veřejných diskuzí mezi zástupci veřejné správy, akademické obce i nestátního neziskového sektoru byly přijaty tři konkrétní závazky, jež byly vtěleny do Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí (dále též jako „Akční plán“) na období let 2012 až 2014: (1) přijetí zákona o úřednících veřejné správy zajišťujícího odpolitizování, profesionalizaci a stabilizaci veřejné správy, (2) zefektivnění systému svobodného přístupu k informacím, (3) zpřístupnění dat a informací. Přijaté mezinárodní závazky jednoznačně reagují i na priority uvedené ve Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012, Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014. Akční plán pro Českou republiku schválila vláda svým usnesením ze dne 4. dubna 2012 č. 243. Následně byl představen na summitu OGP v Brazílii dne 17. dubna 2012.

V dubnu 2013 bylo provedeno zhodnocení plnění Akčního plánu ČR po ukončení dvanáctiměsíčního implementačního cyklu. Zhodnocení plnění Akčního plánu České republiky "Partnerství pro otevřené vládnutí" a jeho aktualizace byly schváleny usnesením vlády ze dne 19. června 2013 č. 477. Řídícímu výboru OGP bylo zhodnoceni včetně aktualizace zasláno dne 28. června 2013. V souvislosti s tím provedl vyhodnocení plnění závazků České republiky rovněž Nezávislý hodnotící mechanismus (Independent Reporting Mechanism, IRM) OGP. Ve zprávě „Česká republika: Zpráva o vývoji 2012–2013“ uvádí, že každý ze tří závazků byl dosud splněn částečně.

Vzhledem k tomu, že se ve stanoveném období nepodařilo žádný ze závazků naplnit zcela, byl akční plán aktualizován s novou podobou stejných tří závazků jako „Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016“, který schválila vláda svým usnesením ze dne 12. listopadu 2014 č. 929. Akční plán na léta 2014 až 2016 reflektoval výše zmiňované hodnocení IRM. Předkládané závazky České republiky jsou dále ukotveny ve Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2015 až 2017, respektive Akčním plánu boje s korupcí na rok 2015.

Postupným naplňováním závazků OGP se ČR snaží reagovat především na dvě z pěti klíčových výzev OGP, tedy výrazné zvyšování integrity ve veřejné správě a efektivnější management veřejných zdrojů. Splněním tří závazků chce Česká republika naplnit všechny čtyři hodnoty OGP (transparentnost, účast veřejnosti, odpovědnost, technologie a inovace) a tím dosáhnout výrazného zvýšení odpovědnosti a efektivnosti ve veřejné správě včetně zvýšení transparentnosti procesů. Současně je cílem zjednodušení přístupu k informacím a k datům, jimiž veřejná správa disponuje. Zpřístupněním informací se bude moci veřejnost nejen více orientovat v aktivitách veřejné správy, a mít tak kontrolu nad jejím hospodařením, ale i více zapojit do rozhodovacích procesů na celostátní úrovni.

Vláda České republiky dne 12. října 2015 schválila Průběžnou sebehodnotící zprávu Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016.

Usnesením vlády České republiky ze dne 14. prosince 2015 č. 1033 byl schválen Akční plán boje s korupcí na rok 2016, který v rámci priority "Transparentnost a otevřený přístup k informacím" zmiňuje závazky ČR zakotvené Akčním plánem Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2016–2018, k jehož tvorbě v současné době probíhají veřejné konzultace.

Více informací naleznete na stránkách www.opengovpartnership.org.

 

 

Dokumenty ke stažení

Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018 pdf 1072kB
Action Plan of the Czech Republic Open Governemt Partnership for 2016 to 2018 pdf 1165kB
Příloha Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018 pdf 1086kB
Vypořádání připomínek k Akčnímu plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018 pdf 698kB
Podrobný materiál k veřejným konzultacím pdf 517kB
OGP Průběžná sebehodnotící zpráva ČR 2014-2016 pdf 934kB
Mid-Term Self-Assessment OGP Report 2014-2016 pdf 978kB
Akční plán OGP 2014-2016 pdf 673kB
OGP Action Plan Czech Republic 2014-2016 pdf 578kB
Zápis z workshopu pro přípravu Akčního plánu boje s korupcí na rok 2016 pdf 476kB
Zhodnocení Akčního plánu za rok 2013 pdf 862kB
Nezávislý hodnotící mechanismus (IRM) - Zpráva 2012-2013 pdf 13099kB
1. Akční plán OGP ČR pdf 117kB
1. Akční plán OGP ČR zkrácená verze pdf 61kB
Zhodnocení Akčního plánu za rok 2012 pdf 584kB
OGP - Úvodní teze k 1. Akčnímu plánu pdf 125kB
Zápis z Workshopu OGP pdf 48kB
Závěry z první veřejné diskuze OGP pdf 44kB
1st OGP Action plan Czech Republic - detailed pdf 79kB
1st OGP Action Plan Czech Republic - short pdf 39kB
Implementation Assessment of the Czech Republic Action Plan „Open Government Partnership“ in 2012 and its Update pdf 531kB
Introductory Propositions to the 1st Action Plan pdf 132kB

Související články

Nahoru Mapa stránek Sdílet: