Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP)

Partnerství pro otevřené vládnutí (Open Government Partnership, dále též „OGP“) je v současné době dynamicky rostoucí dobrovolnou iniciativou administrativy USA sloužící k podpoře otevřenosti, transparentnosti, boji proti korupci a zvýšení občanské angažovanosti, která se postupně rozrostla z 8 zakládajících států na celkem 69 členských zemí. Česká republika přistoupila k této mezinárodní iniciativě usnesením vlády ze dne 14. září 2011 č. 691 s cílem transformovat státní instituce na  otevřenější, efektivnější a odpovědnější.

Partnerství pro otevřené vládnutí - Open Government Partnership - OGP - zdroj:opengovpartnership.org

První Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí (dále jen „První Akční plán“) byl vládou schválen dne 4. dubna 2012. Stav naplňování závazků byl obsažen v dokumentu Zhodnocení plnění Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí v roce 2012 a jeho aktualizace (dále jen „Zhodnocení 2012“), který vláda schválila dne 19. června 2013. Následně došlo k začlenění všech tří závazků Prvního Akčního plánu do kapitoly III s názvem Aktualizace Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí (dále jen „Aktualizace Akčního plánu“). Řídícímu výboru OGP bylo Zhodnocení 2012 včetně Aktualizace Akčního plánu zasláno dne 28. června 2013. Vládě byla návazně předložena Informace o dosavadním plnění Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí a o dalším působení České republiky v iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí a inovovaný Akční plán, který převzal závazky prvního Akčního plánu, jež byly aktualizovány v souladu s tehdejším stavem jejich plnění.

Druhý Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016 (dále jen „Druhý Akční plán“) následně vláda schválila dne 12. listopadu 2014. Z důvodu ponechání původních závazků, které vzešly z konzultací k tvorbě prvního Akčního plánu, neproběhl při sestavování Druhého Akčního plánu další konzultační proces otevřený široké veřejnosti. Druhý Akční plán byl vytvářen mimo jiné v souladu s doporučeními Nezávislého hodnotícího mechanismu OGP (Independent Reporting Mechanism, dále též „IRM“). Aktualizované závazky také reagovaly na úkoly stanovené Programovým prohlášením vlády Bohuslava Sobotky, které byly promítnuty do Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017Akčního plánu boje s korupcí na rok 2015. Cílem Druhého Akčního plánu bylo především naplnění původně přijatých závazků ve stanoveném časovém období let 2014 až 2016. Průběžnou sebehodnotící zprávu Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016 vláda schválila usnesením dne 12. října 2015. V rámci této sebehodnotící zprávy byly všechny závazky zhodnoceny jako s podstatnou úrovní dokončení. V souladu s dosavadním směřováním byl úkol vytváření a naplňování závazků Třetího Akčního plánu zakotven do Akčního plánu boje s korupcí na rok 2016. V únoru roku 2016 byla zveřejněna Zpráva o vývoji 2014−2015 zpracovaná IRM, která zhodnotila průběžné plnění Druhého Akčního plánu a poskytla pro Českou republiku doporučení, která byla do značné míry zohledněna při přípravě tohoto akčního plánu.

Vláda dne 22. června 2016 schválila třetí Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018 (dále jen „Třetí Akční plán“). Česká republika rovněž v minulosti podpořila Společnou deklaraci Otevřeného vládnutí k implementaci Agendy pro udržitelný rozvoj. Třetí Akční plán tedy implementuje zároveň Agendu pro udržitelný rozvoj 2030 a sleduje svými závazky naplňování cíle „16. Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup ke spravedlnosti a vytvořit efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních“, konkrétně pak úkolů „16.5 Podstatně omezit korupci a úplatkářství ve všech formách“ a „16.6 Vytvořit účinné, odpovědné a transparentní instituce na všech úrovních“. Průběžnou sebehodnotící zprávu Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018 vláda schválila dne 11. října 2017. V případě jednoho ze závazků věnujícího se podpoře dobrovolnictví došlo k ukončení prací na legislativním řešení zákona o dobrovolnictví v průběhu již započatého legislativního procesu. Další kroky a opatření se budou odvíjet zejména od závěrů srovnávacích analýz a připravované Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR. Ostatní závazky jsou plněny průběžně. Celkové zhodnocení Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí pro období let 2016 až 2018 bude zhodnoceno závěrečnou sebehodnotící zprávou, která bude zpracována v roce 2018.

Velké výzvy (Grand Challenges) OGP naplňované Třetím akčním plánem:

 • Zlepšování veřejných služeb,
 • Zvyšování veřejné integrity,
 • Hospodárnější nakládání s veřejnými zdroji,
 • Vytváření bezpečných komunit.

 

Tematické oblasti Třetího Akčního plánu:

 • 4.1 Implementace přijatého zákona o státní službě zajišťujícího odpolitizování, profesionalizaci a stabilizaci státní správy do praxe
 • 4.2 Zpřístupnění dat a informací
 • 4.3 Vytváření bezpečných komunit

 

Závazky obsažené v Třetím Akčním plánu:

 • 4.1.1 Implementace zákona o státní službě,
 • 4.2.1 Otevření prioritních datových sad veřejné správy a jejich doplnění na základě veřejných konzultací,
 • 4.2.2 Podpora rozvoje ekosystému otevřených dat veřejné správy ČR,
 • 4.2.3 Vytvoření Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím na léta 2017–2020,
 • 4.3.1 Podpora dobrovolnictví,
 • 4.3.2 Posilování bezpečnosti na místní úrovni.

 

Více informací naleznete na stránkách www.opengovpartnership.org.

Dokumenty ke stažení

Průběžná sebehodnotící zpráva Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018 pdf 1305kB
Mid-Term Self-Assessment Open Government Partnership Action Plan Report of the Czech Republic 2016-2018 pdf 1275kB
Závěrečná sebehodnotící zpráva Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016 pdf 983kB
End of Term Self-Assessment Open Government Partnership Action Plan Report of the Czech Republic 2014-2016 pdf 964kB
Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018 pdf 1072kB
Action Plan of the Czech Republic Open Governemt Partnership for 2016 to 2018 pdf 1165kB
Příloha Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018 pdf 1086kB
Vypořádání připomínek k Akčnímu plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018 pdf 698kB
Podrobný materiál k veřejným konzultacím pdf 517kB
OGP Průběžná sebehodnotící zpráva ČR 2014-2016 pdf 934kB
Mid-Term Self-Assessment OGP Report 2014-2016 pdf 978kB
Akční plán OGP 2014-2016 pdf 673kB
OGP Action Plan Czech Republic 2014-2016 pdf 578kB
Zápis z workshopu pro přípravu Akčního plánu boje s korupcí na rok 2016 pdf 476kB
Zhodnocení Akčního plánu za rok 2013 pdf 862kB
Nezávislý hodnotící mechanismus (IRM) - Zpráva 2012-2013 pdf 13099kB
1. Akční plán OGP ČR pdf 117kB
1. Akční plán OGP ČR zkrácená verze pdf 61kB
Zhodnocení Akčního plánu za rok 2012 pdf 584kB
OGP - Úvodní teze k 1. Akčnímu plánu pdf 125kB
Zápis z Workshopu OGP pdf 48kB
Závěry z první veřejné diskuze OGP pdf 44kB
1st OGP Action plan Czech Republic - detailed pdf 79kB
1st OGP Action Plan Czech Republic - short pdf 39kB
Implementation Assessment of the Czech Republic Action Plan „Open Government Partnership“ in 2012 and its Update pdf 531kB
Introductory Propositions to the 1st Action Plan pdf 132kB

Související články

Nahoru Mapa stránek Sdílet: