Východiska pro vytvoření protikorupčního strategického dokumentu České republiky pro období po roce 2017

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu dne 29. listopadu 2017 předložil vládě materiál „Východiska pro vytvoření protikorupčního strategického dokumentu České republiky pro období po roce 2017“. Učinil tak na základě plnění úkolu uloženého usnesením vlády ze dne 31. května 2017 č. 413. Vláda svým usnesením ze dne 29. listopadu 2017 č. 828 vzala materiál na vědomí.

Důvodem pro předložení tohoto materiálu byla skutečnost, že Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 dospívá ke konci své časové působnosti a je potřeba na ni navázat strategickým protikorupčním dokumentem na další období. Děje se tak v souladu s dlouhodobým úsilím vlád České republiky formulovat a kontinuálně prosazovat účinnou politiku boje s korupcí, která by se bez zasazení do střednědobých a dlouhodobých rámců a vizí stala pouze ad-hoc seznamem rozmanitých opatření.

Cílem Východisek je poskytnout vládě sestavené na základě výsledků voleb do Poslanecké sněmovny ucelený pohled na současný stav problematiky boje s korupcí v rámci České republiky tak, aby se následně sestavovaný protikorupční dokument na období navazující na rok 2017 opíral o předem široce prodiskutovaný analytický základ. Jedná se o určité shrnutí dostupných poznatků v rámci boje s korupcí v České republice a o jejich zobecnění do základních oblastí vytvářejících základnu pro stanovení vládních priorit.

Stěžejní část materiálu spočívá v návrhu vybraných oblastí boje s korupcí na další období. Materiál shrnuje jednotlivé oblasti převážně veřejné sféry, ve kterých pro Českou republiku a pro jednotlivé aktéry existují nesplněná či nedostatečně naplněná doporučení nebo nesplněné či nedostatečně naplněné úkoly. Zaměřuje se ale také na nové oblasti, kdy jednotlivé návrhy vycházejí z poznatků z domácí i zahraniční praxe obsažených v odborných analýzách jak vládního, tak i nevládního sektoru a z informací prezentovaných na mezinárodních fórech a v mezinárodních organizacích, jichž je Česká republika členským státem. Na další období se tak lze zaměřit kupříkladu na některé instituce (Parlament ČR, státní zastupitelství, soudy, politické strany a hnutí), na některé jevy (lobbing, ochrana whistleblowerů) a na vybraná odvětví činnosti (zdravotnictví, sport, realitní zprostředkování). V souvislosti s problematikou sběru a vyhodnocování dat o korupci je také žádoucí vytvořit návrh dlouhodobého statistického šetření, které by bylo uzpůsobeno vzhledem ke specifikům korupce v prostředí České republiky a zvážit možnost efektivnějšího propojení a využívání již existujících statistik.

Dokumenty ke stažení

Východiska pro vytvoření protikorupčního strategického dokumentu České republiky pro období po roce 2017 pdf 1680kB

Související články

Nahoru Mapa stránek Sdílet: