Rada vlády projednala návrhy protikorupčních dokumentů a návrh závěrečné sebehodnotící zprávy akčního plánu ČR Partnerství pro otevřené vládnutí

V pondělí 8. října 2018 se na Úřadu vlády ČR pod vedením předsedy vlády uskutečnilo devatenácté jednání Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí. Mezi hlavní body patřilo projednání aktuální verze návrhu Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022, návrhu aktualizace Rámcového rezortního interního protikorupčního programu a návrhu Závěrečné zprávy Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018.

Prvním bodem projednávaného programu byla informace o aktuální verzi návrhu Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022. Byly představeny obsahové změny materiálu, které vzešly z doporučení k veřejným zakázkám a k registru smluv, která byla prezentována na minulém jednání Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí (dále jen „Rada“). Tato doporučení, dle možností a v souladu se stanovisky ministerstva financí a pro místní rozvoj, byla v materiálu předkládaném do mezirezortního připomínkového řízení zohledněna. V současné době probíhá vypořádání uplatněných připomínek. Následně bude materiál ještě jednou předložen per rollam ke stanovisku Radě a na jednání vlády. Nad rámec v Koncepci obsaženého posílení pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu předseda vlády společně s ministrem zdravotnictví zmiňovali potřebu reagovat na nedostatek personálních kapacit v rámci běžných kontrolních mechanismů a zaměřit se na jejich posílení. 

Druhým bodem programu, kterým se Rada zabývala, bylo projednání návrhu aktualizace Rámcového rezortního interního protikorupčního programu, který byl vypracován na základě výsledků pravidelného vyhodnocování zpráv o plnění Rezortního interního protikorupčního programu a rovněž z důvodu zajištění souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) v oblasti zveřejňování profesních životopisů a zveřejňování seznamu poradců. Materiál nově obsahuje doporučení k řízení korupčních rizik, jehož cílem má být usnadnění a zefektivnění činnosti zaměstnanců ústředních správních úřadů při řízení korupčních rizik. Materiál již byl vložen do mezirezortního připomínkového řízení a v současné době probíhá vypořádání uplatněných připomínek. Po vypořádání všech připomínek bude materiál předložen per rollam ke stanovisku Radě a na jednání vlády. 

V třetím bodě programu Rada doporučila vládě schválit návrh Závěrečné sebehodnotící zprávy Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018. Materiál byl vypracován na základě úkolu stanoveného usnesením vlády ze dne 22. června 2016 č. 566 a hodnotí stav a způsob plnění závazků stanovených v Akčním plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2016 až 2018 po uplynutí jeho implementačního období. Z celkem 5 závazků jsou 2 závazky dokončené, 1 závazek je dokončen z podstatné části a 2 závazky jsou dokončené v omezeném rozsahu. I přesto, že závazky, které nejsou dokončené, nebyly přejaty do Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2018 až 2020, jejich realizace bude nadále pokračovat tak, jak je uvedeno v popisu výsledků jednotlivých závazků. Materiál byl připomínkován v rámci mezirezortního připomínkového řízení a také v rámci veřejných konzultací, které byly vyhlášeny na webové stránce Rady www.korupce.cz. Celkem bylo k materiálu uplatněno 40 připomínek. Po schválení vládou bude materiál zveřejněn na internetových stránkách Rady www.korupce.cz. a česká i anglická jazyková verze materiálu bude zaslána Řídícímu výboru Partnerství pro otevřené vládnutí. 

Na jednání Rady byla dále diskutována témata analýzy fungování registru smluv, zákona o střetu zájmů nebo připravované legislativy na ochranu oznamovatelů.

Nahoru Mapa stránek Sdílet: