Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí projednala mimo jiné novelu tzv. „zákona proti praní špinavých peněz“

V úterý 8. září 2015 se na Úřadu vlády ČR pod vedením ministra pro lidská práva rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera uskutečnilo šesté jednání Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí.

V rámci programu byl znovu projednán návrh zákona o zadávání veřejných zakázek. Jeho projednávání zohlednilo výsledek mezirezortního připomínkového řízení k tomuto návrhu zákona. Rada vlády na většině připomínek formulovaných ve svém předchozím stanovisku setrvala. Nejvíce se v rámci návrhu zákona diskutovalo o tématech zachování tzv. „blacklistu“ a nastavení výše limitů u víceprací. Rada se nakonec shodla na doporučení, aby vláda materiál za předpokladu zapracování jejích připomínek předkladatelem schválila.

Dalším neméně důležitým projednávaným legislativním materiálem byl návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, tzv. „zákona proti praní špinavých peněz.“ Tento návrh zákona transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu, tedy tzv. „IV. AML směrnici.“ Návrh zmíněného zákona v sobě dále přináší novelu zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a v neposlední řadě návrh na změnu Finančního analytického útvaru na samostatný úřad v rámci Ministerstva financí. Členové Rady se mimo jiné shodli na stanovisku, že zákonem požadované informace by měly být součástí veřejného rejstříku, přičemž veřejnou kontrolu vnímá Rada jako jednu z nejefektivnějších kontrol. Ke změně postavení Finančního analytického útvaru neměla Rada i vzhledem k informacím uvedeným předkladatelem, že bude nově tento útvar podřízen kontrole Poslanecké sněmovny, žádné připomínky. K návrhu stanoviska Rady k výše uvedenému návrhu rovněž zpracoval zpravodajskou zprávu ředitel Nadačního fondu proti korupci a člen Rady Petr Soukenka, který se se závěry Rady ztotožnil.

Členové Rady měli opětovně možnost navrhnout prioritní protikorupční opatření, která budou zohledněna při tvorbě Akčního plánu boje s korupcí na rok 2016. Návazně na působení ČR v mezinárodní iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí (Open Government Partnership – OGP) byla v rámci procesu dvoutýdenních veřejných konzultací členům Rady předložena a Radou následně projednána Průběžná sebehodnotící zpráva Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2014 až 2016. Tato sebehodnotící zpráva zhodnocuje aktuální stav naplňování závazků, které Česká republika vůči OGP přijala. V závěru jednání byli členové Rady seznámeni s dopisem, kterým se na ně obrací předseda vlády Bohuslav Sobotka s žádostí o jejich příspěvek při formulování tezí udržitelného rozvoje v souvislosti s plánovanou aktualizací Strategického rámce udržitelného rozvoje. Aktualizovaný Strategický rámec udržitelného rozvoje by měl být vládě předložen do konce roku 2016.

Nahoru Mapa stránek Sdílet: