Protikorupční rada se zabývala Akčním plánem boje s korupcí na příští rok

V úterý 1. prosince 2015 se na Úřadu vlády ČR pod vedením ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera uskutečnilo osmé jednání Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí. Hlavním bodem jednání byl návrh Akčního plánu boje s korupcí na rok 2016.

Akční plán je zásadním koncepčním dokumentem, který rozvíjí dlouhodobou Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a představuje tak jeden z hlavních nástrojů boje proti korupci. V současné době je finalizováno vypořádání připomínek vzešlých z mezirezortního připomínkového řízení. „Návrh Akčního plánu boje s korupcí na rok 2016 bude zařazen na program jednání vlády do konce roku 2015, s největší pravděpodobností dne 14. prosince,“ uvedl ministr Jiří Dienstbier.

Základní oblastí vládního boje s korupcí je veřejná správa s důrazem na státní správu. Nový Akční plán reaguje například na aktuální problémy, tj. řešení korupce ve zdravotnictví a ve sportu (zejména manipulace s výsledky zápasů). Vláda se rovněž v roce 2016 zavazuje k předložení návrhu zákona o ochraně oznamovatelů korupce. Dále je kladen důraz na implementaci vládou již schválených zákonů (za předpokladu schválení Parlamentem ČR) - novely zákona o střetu zájmů, zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích, zákona o zadávání veřejných zakázek.

Dalším bodem programu, kterým se Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí zabývala, byl návrh Metodiky hodnocení korupčních rizik, jejímž cílem je komplexní posouzení korupčního potenciálu navrhované právní úpravy a volba opatření vedoucích k odstranění korupčních rizik při její aplikaci. „Metodika byla tvořena na základě zkušeností s doposud povrchním hodnocením korupčních rizik v předkládaných legislativních návrzích. Bude mít doporučující charakter a usnadní předkladatelům legislativních návrhů orientaci v dané problematice,“ uvedl náměstek pro řízení Sekce Legislativní rady vlády Jan Kněžínek.

Rada vlády následně projednala aktualizaci Rámcového rezortního interního protikorupčního programu, ve kterém je mimo jiné nově zakotveno zveřejňování životopisů představených pracovníků a uvádění informací o poradních a poradních orgánech na webových stránkách úřadů. Dále byla Radou vlády projednána problematika teritoriality exekutorů. V závěru se Rada vlády věnovala Závěrečné zprávě vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření způsobu vyšetřování kauzy Opencard. Rada vlády vzala Závěrečnou zprávu vyšetřovací komise na vědomí.

Nahoru Mapa stránek Sdílet: