Veřejná konzultace k přípravě věcného záměru zákona o lobbingu

Ve středu 12. dubna se v budově Úřadu vlády uskuteční veřejná konzultace k přípravě materiálu věcného záměru zákona o lobbingu. Cílem veřejné konzultace, která je pořádána v počáteční fázi přípravy materiálu, je diskuse s dotčenými zájmovými, politickými i lobbistickými organizacemi nad způsobem regulace lobbingu i nad její konkrétní podobou.

Lobbing neboli prosazování zájmů je jednou z legitimních součástí demokratického procesu. V současné době však nejsou pro lobbing v České republice nastavena žádná pravidla a jako takový je vnímán často velmi negativně. Otázka regulace lobbingu v České republice je zmiňována v hlavním protikorupčním dokumentu vlády – Vládní koncepci boje s korupcí na léta 2015 až 2017. Návazně na přijetí tohoto protikorupčního dokumentu bylo Radou vlády pro koordinaci boje s korupcí přijato stanovisko k problematice regulace lobbistické činnosti, na jehož základě byla zřízena pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k lobbingu. Činnost této pracovní komise se od června 2015 zaměřuje na identifikaci proveditelných a účinných opatření v oblasti regulace lobbingu. V roce 2016 byl v souladu s Akčním plánem boje s korupcí na rok 2016 zpracován materiál „Návrh opatření na posílení transparentnosti legislativního a rozhodovacího procesu ve vztahu k lobbistické činnosti“. Tento materiál byl schválen usnesením vlády ze dne 15. února 2017 č. 123. Toto usnesení vlády návazně ukládá ministru pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu předložit vládě do 30. září 2017 věcný záměr zákona o lobbingu. Spolugestory tohoto materiálu jsou ministr vnitra a ministr spravedlnosti. Cílem regulace lobbingu a dalších souvisejících opatření na posílení transparentnosti legislativního a rozhodovacího procesu má být především odkrytí vazeb mezi lobbisty, zájmovými skupinami a veřejnými činiteli. Posílením transparentnosti by mělo dojít především k omezení nežádoucích jevů s lobbingem často spojených, jako je korupce, střet zájmů nebo klientelismus.

Záměrem předkladatele je vypracování kvalitního materiálu věcného záměru zákona, který bude, mimo jiné, vycházet z podnětů, návrhů či poznatků z praxe od všech relevantních stakeholderů. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k uspořádání veřejné konzultace. Mezi pozvané hosty jsou zahrnuti zástupci sociálních partnerů, profesních komor, municipalit, neziskových organizací, lobbistických sdružení nebo poslaneckých klubů. Veřejná konzultace tak bude platformou pro získání nových informací, představení případů dobré praxe a výměnu názorů.

Veřejná konzultace se zástupci předkladatele se uskuteční ve středu 12. dubna 2017 od 9:30 hod. v budově Úřadu vlády (Strakovy akademie). V případě zájmu o účast na veřejné konzultaci Vás žádáme o zaslání přihlašovacího e-mailu do pátku 7. dubna 2017 na kontaktní adresu houskova.martina@vlada.cz.

Nahoru Mapa stránek Sdílet: