Mezinárodní den boje proti korupci

Publikováno: 9. 12. 2012 , Autor: Pavla Zdráhalová

Den 9. prosince je Mezinárodním dnem boje proti korupci, který se koná již od roku 2003, kdy byla v tento den slavnostně otevřena k podpisu Úmluva Organizace spojených národů proti korupci. Tímto se tento den stal oficiálním významným dnem boje s korupcí po celém světě. Cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o korupci a hlavně zopakovat, jak se s ní dá účinně bojovat.

Mezinárodní den boje proti korupci je také dnem, kdy političtí představitelé, vlády, ale i neziskové organizace zabývající se bojem s korupcí představují veřejnosti svoje protikorupční kroky. Při této příležitosti připravila Sekce pro koordinaci boje s korupcí, která je řízena místopředsedkyní vlády Karolínou Peake, krátké shrnutí o protikorupčním boji, kterému se věnuje nejen v tento významný den.

Sekce pro koordinaci boje s korupcí vznikla v srpnu roku 2011. Mezi její základní činnost coby odbornému aparátu patří mimo jiné koordinace plnění stávající protikorupční strategie vlády, jakož i aktuálně příprava nové strategie. Dále pak podpora Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí a Poradního sboru předsedkyně Vládního výboru, Platformy pro přípravu zákona o úřednících, důsledné připomínkování právních předpisů a dokumentů předkládaných na jednání vlády. Sekce se rovněž zabývá problematikou lobbingu a ochranou oznamovatelů trestného jednání (tzv. whistleblowing), hodnocením korupčních rizik návrhů nových právních předpisů (tzv. CIA) a koordinuje plnění Akčního plánu Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP). V neposlední řadě se věnuje občanské agendě – za rok existence vyřídila více než 365 podání od občanů.

Již zmíněným výchozím dokumentem vlády v oblasti boje s korupcí je Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012, která obsahuje 88 úkolů, z nichž se podařila splnit více než polovina. Mezi nejvýznamnější splněné úkoly patří novela zákona o veřejných zakázkách, trestní odpovědnost právnických osob nebo zpřísnění trestů úředních osob u korupčních trestných činů či zefektivnění institutu spolupracujícího obviněného.

Rovněž je připraven návrh nové protikorupční strategie na období let 2013 a 2014, jejímž cílem je implementace několika zásadních priorit, mezi které patří zákon o úřednících, novela zákona o střetu zájmů, nový zákon o svobodném přístupu k informacím, nový zákon o státním zastupitelství, rozkrývání konečných vlastníků právnických osob nebo zajištění dostupnosti informací o nakládání s majetkem státu.

Vláda má ovšem před sebou ještě hodně úkolů v boji s korupcí, především schválení zákona o dohledu nad hospodařením politických stran, novely Ústavy ČR a zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, kterým má dojít k zavedení pravomoci NKÚ kontrolovat hospodaření obcí a polostátních podniků, velké protikorupční novely zákonů o územních samosprávných celcích či přijetí zákona o pravidlech pro výběr odborníků do funkcí ředitelů a členů dozorčích rad státních podniků a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu a územních samosprávných celků. Právě v dnešní Mezinárodní den boje proti korupci je třeba si připomínat nejen snahy a již přijatá protikorupční opatření, ale připomenout si i úkoly, které nás ještě čekají a které je třeba dokončit, tak abychom mohli další Mezinárodní den boje proti korupci přivítat s čistým štítem.

Nahoru Mapa stránek Sdílet: